Salgs- Og Leveringsbetingelser

 

1. General anvendelse og gyldighed

Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige vilkår i ordrer m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre MORUD VVS & EL APS skriftligt har accepteret disse.

2. Aftalens indgåelse og betingelse

Aftale mellem køber og MORUD VVS & EL ApS anses først for indgået, når MORUD VVS & EL ApS har modtaget køberens accept af tilbuddet. Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med MORUD VVS & EL ApS´s skriftlige godkendelse. Køber skal erstatte MORUD VVS & EL ApS’s omkostninger og tab ved annullering eller ændring, dog minimum et beløb, svarende til 10% af den aftalte købesum eksklusive moms.

3. Priser

Vore priser er(medmindre andet er angivet) i danske kroner (DKK) eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt o.l. Ændringer i afgift, gebyr o.l., som indtræder efter MORUD VVS & EL ApS’s afgivelse af tilbud, og som har en forhøjende effekt på de opgivne priser, debiteres som tillæg hertil.

4. Betaling

Med mindre andet er aftalt, er købesummen for alle leverancer – såvel komplette som delleverancer – forfaldne til betaling netto kontant ved leveringen. Afhængig af arbejdets omfang forbeholder MORUD VVS & EL ApS sig ret til at opkræve A-conto rater, der enhver tid tilsvar det udførte arbejde. MORUD VVS & EL ApS forbeholder sig retten til at ændre de aftalte betalingsbetingelser, såfremt købers betalingsevne svækkes efter aftalens indgåelse.

5. Manglende betaling

Betaler køber ikke købesummen inden betalingsfristens udløb, kan MORUD VVS & EL ApS fra forfaldsdagen beregne sig morarenter med 1,5% af købesummen pr. påbegyndt måned. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen. Der vil blive pålagt rykkergebyr på kr. 100,- for hver påmindelse. Ved fortsat manglende betaling efter to på hinanden følgende påmindelser, forbeholder MORUD VVS & EL ApS sig ret til at sende sagen videre til retslig inkasso herunder indberetning til RKI.

6. Ejendomsforbehold

MORUD VVS & EL APS forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling af købssummen er sket.

7. Levering

Levering sker i henhold til aftale med køberen. Leveringsadresse er normalt faktura adresse, med mindre andet er angivet i fakturaen. Er der truffet særlig aftale om levering sker dette for købers regning og risiko.

8. Tegninger og beskrivelser

Alle tegninger og tekniske dokumenter med relation til varen eller fremstilling af denne, som er fremsendt af den ene part til den anden, før eller efter aftalens indgåelse, skal forblive den afsendende parts ejendom. Køber indestår for at tegninger, tekniske dokumenter m.v. leveret af denne såvel som den endelige vare produceret efter sådanne tegninger, tekniske dokumenter m.v. ikke krænker tredjemands immaterielle ret. Såfremt tredjemand hævder, at dennes immaterielle ret er krænket, er MORUD VVS & EL ApS berettiget til at stoppe produktion og/eller levering af varen.

9. Undersøgelsespligt

Køber er straks ved modtagelsen af en leverance forpligtet til at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Købers undersøgelsespligt vedrører også produktets tekniske egenskaber.

10. Reklamation

Køber skal hurtigst muligt give skriftlig meddelelse om mangler direkte til MORUD VVS & EL ApS straks efter mangelen er opdaget eller burde have været opdaget. Dette gælder ligeledes ved reklamation over mængdedifference. Det er MORUD VVS & EL ApS´s afgørelse om en mangel skal afhjælpes ved omlevering, afhjælpning eller ved at meddele køber et rimeligt forholdsmæssigt afslag. Såfremt køber ikke underretter MORUD VVS & EL ApS om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af mangelen.

11. Force majeure

Køber er ikke berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure. Såfremt force majeure omstændighederne vedbliver i mere end tre måneder står det dog køber frit for at ophæve aftalen uden krav på erstatning. Force majeure foreligger, såfremt MORUD VVS & EL ApS eller dennes underleverandører forhindres i at opfylde sine forpligtelser som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofe o.l.

14. Anbefaling

For at opnå den bedste funktion samt en lang levetid for produkter leveret af MORUD VVS & EL ApS, anbefales det iagttage de installations- og opbevaringsinstrukser samt vedligeholdelse herunder service, der er angivet i produkt katalog.